Projekto tikslas ir esmė

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
3-čio prioriteto “Tyrėjų gebėjimų stiprinimas” priemonę
“Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas(mokslo duomenų bazės, e.dokumentai).”  

 

Pagrindiniu Europos mokslinių tyrimų (EMT) erdvės technologiniu infrastruktūros komponentu yra gigabitinės spartos tinklas GEANT, jungiantis Europos šalių nacionalinius mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklus, tame tarpe ir Lietuvos tinklą LITNET. Šiuo metu Lietuvoje yra gana ribotos galimybės diegti ir taikyti naujas EMT erdvės tinklų technologijas ir jų pagrindu kurti patikimą LITNET paslaugų infrastruktūrą mokslui bei studijoms. Kita vertus, yra tikrai reikalinga ir aktualu turėti šalyje vieningą šiuolaikinį akademinių institucijų kompiuterių tinklą, suteikiantį plačias galimybes mokslininkams vykdyti mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbus pasiekiant bendrus EMT erdvės resursus.

Projekto tikslas yra kryptingai plėtoti technologinę ir informacinę LITNET infrastruktūrą ir sudaryti palankias sąlygas mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimams ugdyti, įgyvendinant profesinį tobulinimąsi aukštų informacinių technologijų taikymo moksliniuose tyrimuose ir MTEP veiklose. Projekto eigoje įgyvendinami LITNET infrastruktūros plėtrai būtiniausi technologiniai sprendimai, suderinti su Europos šalių mokslo ir studijų tinklo GEANT infrastruktūriniais sprendimais. Ypač paminėtinas tiesioginis LITNET optinės magistralės jungimas su Lenkijos akademiniu tinklu PIONIER, įrengiant CBF (Cross Border Fiber) mazgą Lietuvos-Lenkijos pasienio zonoje. Praktiškai ši tarpvalstybinė optinė jungtis atidarys greitaeigį kanalą, kuris sukurs galimybes diegti ir naudoti tiesioginio optinio jungimo pagrindu veikiančias paslaugas, bus ženkliai pigesnis už šiuo metu nuomojamus kanalus. Įgyvendinamos tinklo paslaugos, skiriamos mokslininkams ir tyrėjams, sudarys jiems sąlygas patogiai, efektyviai ir saugiai prieiti prie tyrimams vykdyti bei mokslo rezultatams skleisti reikalingų EMT erdvės skaitmeninių resursų, išplės MTEP veiklų galimybes ir kartu tarnaus akademinio personalo, mokslininkų ir tyrėjų gebėjimams ugdyti, taikant naujausias tinklų technologijas. Bus parengtas originalus neformalaus mokymo kursas, grindžiamas LITNET personalo patirtimi bei turimomis ir naujai diegiamomis aparatūrinėmis bei programinėmis priemonėmis.

Inovatyvūs LITNET infrastruktūros plėtros sprendimai, dalyvavimas Europinio tinklo GEANT veiklose tarnaus mokslininkų ir tyrėjų profesiniam tobulėjimui, sudarys jiems sąlygas naudotis bendra EMT erdve, mažins Lietuvos mokslininkų atskirtį nuo Europos šalių mokslinių centrų.

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA

Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
413988

Prisijungimas