Veiklos

Tikslas 1: Technologinė ir informacinė LITNET infrastruktūros plėtra

1.1.1. Sukurti skaitmeninės tapatybės federacijos infrastruktūrą Lietuvos akademinių institucijų mokslininkams ir tyrėjams.
Veiklos uždaviniai. Universitetuose naudojamas lokalios skaitmeninės tapatybės apjungti į bendrą LITNET tapatybių erdvę, suteikiant galimybes skaitmeninių išteklių savininkams – universitetams - valdyti prieigas prie savo skaitmeninių resursų (superkompiuterių, GRID sistemų, paskirstytų saugyklų ir pan.), naudojant paruoštus visam LITNET tinklui bendrus principus ir technologijas. Naujos prieigos valdymo galimybės leis mokslininkams dalyvauti bendruose aukštųjų technologijų projektuose konsoliduojant universitetų IT pajėgumus, suteiks naujas mokslo institucijų bendradarbiavimo galimybes. Veiklos rezultatai priskirtini kompiuterių tinklo LITNET infrastruktūros plėtrai, suderinamai su Europinio akademinio tinklo GEANT infrastruktūra.
Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai.


1.1.2. Įdiegti naujus tinklo protokolus LITNET tinkle ir iš esmės pagerinti garso, vaizdo ir kitų duomenų srautų valdymą bei perdavimo kokybę.
Veiklos uždaviniai. Akademiniame kompiuterių tinkle LITNET įdiegti naujausius tinklo protokolus su tikslu plėtoti jų taikymus mokslininkų ir kitų tyrėjų techninės ir eksperimentinės plėtros veiklose. Įgyvendinti šias technologinio lygio inovacijas: realizuoti ir įdiegti programines priemones IP paketų perdavimui tarp IPv4 ir IPv6 tinklų, įgalinančias plačiau naudoti IPv6 protokolą; paruošti ir pritaikyti programinę įrangą IP telefonijos plėtrai akademinėse institucijose; multicast tipo protokolus integruoti į pareiškėjo ir partnerio institucijose egzistuojančių garso ir vaizdo perdavimo sistemas (e-mokymas, IP televizija, VoIP); įgyvendinti ir diegti vartotojų kompiuteriuose originalią programinę įrangą duomenų perdavimo kokybės parametrų stebėsenai.
Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai.

1.1.3. Įdiegti ir pateikti tyrėjams skaičiavimo ir duomenų saugojimo resursų virtualizavimo priemones bei paslaugas.
Veiklos uždaviniai. Įgyvendinti duomenų saugojimo ir tinklo skaičiuojamųjų resursų virtualizaciją bei aukšto produktyvumo lygiagrečių skaičiavimų aplinkų realizacija naujai įkurto duomenų centro infrastruktūros pagrindu. Virtualizacijos priemonės suteiks daugiau galimybių ir lankstumo mokslininkams bei tyrėjams realizuojant savo tyrimų srities skaičiavimų ar modeliavimų užduotis. Sudaryta patogi informacinė aplinka resursų virtualizacijai atlikti, jungianti 3 skirtingo tipo virtualizacijos programines priemones: VMware ESX, OS lygio izoliavimas („jail“ vardu žinomas sprendimas) ir atviro kodo sprendimais grindžiamą virtualių ir paravirtualių resursų skirstymo aplinką. 
Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai.

1.1.4. Įdiegti priemones ir paslaugas tinklo saugumo ir duomenų perdavimo efektyvumo tyrimams.
Veiklos uždaviniai. Įdiegti vieningą, suderintą su kitų Europos šalių akademinių institucijų vardinių sertifikatų paslaugą, kuri leis tyrėjams ir kitiems akademinės bendruomenės nariams naudotis išduotu sertifikatu, jungiantis prie aukštesnio patikimumo sistemų (pvz. GRID), registruojantis prie tyrimams reikalingų duomenų sistemų.
Tinklo duomenų  tyrimams įdiegti ir, atsižvelgiant į tinklo infrastruktūrą, sukonfigūruoti duomenų srautų parametrų surinkimo ir analizės sistemą, kuri įgalins tinklo administratorius bei tyrėjus aptikti ir tirti anomalijas tinklo srautuose, stebėti ir kaupti informaciją apie duomenų srautus įvairiuose tinko segmentuose, o pagal tai planuoti tinklo konfigūraciją bei valdymą.
Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai.

 

Tikslas 2: Ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetenciją

 2.1.1. Neformalaus ugdymo programos „Gigabitinių tinklų technologijos ir paslaugos“ parengimas ir mokymų vedimas.
Veiklos uždaviniai. Ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetenciją bei gebėjimus naudotis naujausiomis gigabitinių kompiuterių tinklų technologijomis ir paslaugomis jų mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros  veiklose.
Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai.


2.1.2. Sukurti ir palaikyti projekto Web portalą.
Veiklos uždaviniai. Sukurti ir naujinti portalą, kuriame visos projekto veiklose sukurtos programinės paslaugos ar informacinės sistemos turės savo sąsajas ir tokiu būdu bus prieinamos visiems mokslininkams ir tyrėjams LITNET regioniniuose centruose, kuriems tenka projekto nauda.
Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai.

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA

Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
413968

Prisijungimas