Name of the service LITNET GIGA WIKI LITNET GIGA WIKI

Description of the service

LITNET project GIGA WIKI

LITNET projekto GIGA WIKI

Data controller and a contact person

Kaunas University of Technology,

Studentų 48a-101, Kaunas

info@litnet.lt

Kauno technologijos universitetas,

Studentų 48a-101, Kaunas

info@litnet.lt

 

Jurisdiction

LT Lithuania

LT Lietuva

Personal data processed

Following data is retrieved from your Home Organisation:

-          Common Name

-          eduPersonPrincipalName

-          eduPersonTargetedID

Ši informacija yra paimama iš jūsų institucijos:

-          Vardas Pavardė

-          eduPersonPrincipalName

eduPersonTargetedID

Purpose of the processing of personal data

Personal data and log files are used for

-          User authorization

-          User profile composition

-          Statistics

-          Dealing with technical problems and abuse

Asmeninė informacija yra naudojama

-          Naudotojo autorizacijai

-          Naudotojo profilio kūrimui

-          Statistikai

-          tvarkyti technines problemas ir pažeidimus

Third parties to whom personal data is disclosed

No personal data is disclosed to third parties

Jokie asmeniniai duomenys nėra atskleidžiami trečioms šalims.

How to access, rectify and delete the personal data

Contact the contact person above.
To rectify the data released by your Home Organisation, contact your Home Organisation's IT helpdesk.

Susisiekite kontaktiniu adresu, nurodytu aukščiau.

Jūsų institucijos išduodamiems duomenims taisyti kreipkitės į jūsų institucijos IT pagalbos tarnybą.

Data retention

Personal data is deleted on request of the user or if the user hasn't used the service for two years.

Asmeniniai duomenys yra pašalinami po naudotojo prašymo pašalinti arba kai naudotojas nesinaudoja paslauga dvejus metus.

Data Protection Code of Conduct

Your personal data will be protected according to the Code of Conduct for Service Providers, a common standard for the research and higher education sector to protect your privacy.

Jūsų asmeniniai duomenys bus apsaugoti remiantis Code of Conduct for Service Providers principais, bendrai priimtu švietimo ir mokslo sektoriaus standartu, skirtu apsaugoti privatumą.